+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

On the 1st of October 2022, we gathered participants of different backgrounds to discuss about urban solid wastes and it use or reuse in agriculture. The two years long project was finishing with this activity and it was a chance for organizations that participants represent, external experts and associates to meet, review project activities, outcomes and outputs and brainstorm follow-up activities.

Topics covered:

  • Agriculture, energy and environment
  • Power generation of agri-biomass and waste
  • Legal framework, obstacles, and the way forward for renewable energy from waste and biomass
  • Environmental security and energy independence

Each expert shared their practice and point of view, as well as what are the developments in field in our country comparing to the EU standards.

Two intellectual outputs came out of this project that can be downloaded here:

Training kit

Handbook

All the information about the project results can be found on www.desuwow.com

Догађај за ширење резултата DESUWOW пројекта одржан у Београду

1. октобра 2022. окупили смо учеснике различитих занимања како бисмо разговарали о чврстом урбаном отпаду и његовој употреби или поновној употреби у пољопривреди. Двогодишњи пројекат се завршавао овом активношћу и то је била прилика да се организације које представљају учесници, екстерни стручњаци и сарадници састану, размотре пројектне активности, резултате и исходе и размотре наставак активности.

Теме које се обрађене:

– Пољопривреда, енергетика и животна средина

– Производња електричне енергије из агро-биомасе и отпада

– Правни оквир, препреке и пут напред за обновљиву енергију из отпада и биомасе

– Безбедност животне средине и енергетска независност

Сваки експерт је изнео своју праксу и становиште, као и каква су кретања на терену у нашој земљи у односу на стандарде ЕУ.

Из овог пројекта су произашла два интелектуална резултата која се могу пронаћи овде:

Тренинг кит

Приручник

Све информације о пројектним резултатима се могу пронаћи на сајту www.desuwow.com

Pin It on Pinterest