+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Under the project Run Forest Run, there were 2 workshops in Belgrade – 1 in the city center and the other in Avala Mountain. Venues were chosen to reflect on both the urban and natural environment for work and living.

The workshop sessions had the following goals:

 • Team building and getting to know each-other
 • Assessing the current knowledge about the green policies and practices among the participants
 • Going into the topic in theoretic and practical way and presentation of 3R (recycle, reuse, reduce) and composting
 • Presentations of lifestyles and projects on behalf of external experts and discussion
 • Presentation of the project’s objectives and opportunities of the Erasmus+
 • Outdoor activities and hands on approach
 • Discussions with guest experts
 • Contributing to the production of project outputs

Participants became familiar with the project aim to foster inter-generational dialog and expressed their interest to continue to participate in activities that include active experience shared among participants of different age as it proved to be useful and enriching for all, during the discussions and storytelling.

Participants were invited to follow the work of project partners and get inspired by the international dimension this project provides and to invest time into reading the European green initiatives.

The next activity will be held by the end of January 2023.

Две радионице и четрдесет двоје учесника

У оквиру пројекта Трчи Форест Трчи одржане су 2 радионице у Београду – једна у центру града и друга на Авали. Места су одабрана тако да одражавају како урбано тако и природно окружење за рад и живот.

Радионице су имале следеће циљеве:

 • Изградња тима и упознавање
 • Процена тренутног знања о зеленим политикама и праксама међу учесницима
 • Улазак у тему на теоријски и практичан начин и представљање 3Р (рециклирај, поново употреби, смањи) и компостирање
 • Презентације животних стилова и пројеката од стране експерата и дискусија
 • Презентација пројектних циљева и могућности Еразмус+
 • Активности на отвореном и практични приступ
 • Разговори са гостујућим стручњацима
 • Допринос креирању резултата пројекта

Учесници су се упознали са циљем пројекта којим се тежи нези међугенерацијског дијалога и изразили интересовање да наставе да учествују у активностима које укључују активну размену искустава међу учесницима различитог узраста јер се показало корисним и обогаћујућим за све, током дискусија и причања прича.

Учесници су позвани да прате рад пројектних партнера и инспиришу се међународном димензијом коју овај пројекат пружа и да уложе време у читање европских зелених иницијатива.

Наредна активност биће одржана до краја јануара 2023. године.

Pin It on Pinterest