+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Run Forest Run – for the nature and for us

The project Run Forest Run is in line with the priorities of the Erasmus + programme, which aims to raise awareness among young people of environmental problems and issues related to climate change. Through the activities, we will tend to develop ecological habits among young people. We want our project to promote intergenerational activities – exchange of experiences between young people and seniors and therefore one workshop will be dedicated to this.

Workshops will be held in three countries: Poland, Italy and Serbia throughout the period from September 2022 till February 2023, after which the main output will be developed: We want a clean environment – the publication of the methods of pro-ecological activities.

The topics that we will dive into have their basis in recycling practices and different ecological solutions in:

  • Cosmetology
  • Household chemicals
  • Food and flora
  • Everyday objects

Each of the participating organizations will deal with the topic that is directly connected to their background and as Best-seller has been dealing with sustainability in the field of fashion, combined with other green projects – we will deal with the reuse of everyday object.

The project coordinator is the Instytut of Nowych Technologii from Poland and Youth Europe Service – YES from Italy.

Трчи Форест Трчи – за природу и за нас

Пројекат Трчи Форест Трчи у складу је са приоритетима програма Еразмус+, који има за циљ подизање свести младих о еколошким проблемима и питањима везаним за климатске промене. Кроз активности ћемо тежити развијању еколошких навика код младих. Желимо да наш пројекат промовише међугенерацијске активности – размену искустава између младих и старијих и зато ће једна радионица бити посвећена томе.

Радионице ће се одржати у три земље: Пољској, Италији и Србији током периода од септембра 2022. до фебруара 2023. године, након чега ће се развити главни резултат – публикација: Желимо чисту животну средину – публикација о методама проеколошких активности.

Теме којима ћемо се бавити имају своју основу у пракси рециклаже и различитим еколошким решењима у:

  • Козметологији
  • Кућној хемији
  • Храна и флори
  • Свакодневним предметима

Свака од организација учесница бавиће се темом која је директно повезана са њиховим претходним искуством, а како се Бестселер бави одрживошћу у области моде, у комбинацији са другим зеленим пројектима – бавићемо се поновном употребом свакодневних предмета.

Пројектни координатор је Instytut of Nowych Technologii из Пољске и Youth Europe Service – YES из Италије.

Pin It on Pinterest