+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Kick-off meeting under the project “More entrepreneurship in sport – more sport for all” was held in Nis between 01.03. and 03.03.2020. The participants arrived at the accommodation on March 1st, and representatives of “Best-seller”, as hosts, welcomed them.

Kick-off meeting as a first project activity and first meeting with the project team, had the purpose to follow definition of the base elements for the project and other project planning activities. Apart from providing a structured start into the project execution, kick-off meetings also aimed to establish a positive atmosphere before the start of the project. Meeting served to gather key persons that will lead the project implementation, to get to know each other and fostered team spirit.

Working methods were based on non-formal principles – getting to know each other games and exercises, teambuilding activities, working individually, in pairs and small groups, oral and audio visual presentations, discussions, analyses and debriefings.

The next project activity, educational meeting, will be held in Vrnjacka banja between 01.06-05.06.2020.

Project Partners:

  • Association for progress, education and lobbying – PEL
  • OTB International
  • Rukometni klub Beograd (Handball club Belgrade)

Пројекат “Више предузетништва у спорту – више спорта за све” је почео!

Уводни састанак у оквиру пројекта “Више предузетништва у спорту – више спорта за све” одржан је у Нишу, у периоду између 01.03. и 03.03.2020. Учесници су стигли у смештај 01.03. где су их дочекали представници организације “Бестселер”, као домаћини ове активности.

Уводни састанак као прва пројектна активност и први састанак са пројектним тимом, имао је за сврху упознавање са основним елементима пројекта, као и другим пројектним активностима. Осим пружања структуралног почетка реализације пројекта, почетни састанак је имао за циљ и успостављање позитивне атмосфере пре почетка пројекта. Састанак је служио томе да се окупе кључне особе које ће водити имплементацију пројекта, упознавању, као и подстицању тимског духа.

Методе рада заснивале су се на неформалним принципима – игре и вежбе упознавања, активности везане за тимски рад, рад појединачно, у паровима и малим групама, усмене и аудио визуелне презентације, дискусије, анализе и разговори.

Следећа пројектна активност, едукациони састанак, биће одржана у Врњачкој Бањи у периоду између 01.06. и 05.06.2020.

Партнери на пројекту:

  • Association for progress, education and lobbying – PEL
  • OTB International
  • Рукометни клуб Београд

Pin It on Pinterest