+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Even though there have been many delays, cancellations or moving towards online activities, we took the advantage of a “window period” that appeared and organized regularly educational meeting with interpersonal skills in Vrnjačka banja, Serbia, from 3rd to 7th of August 2020.

15 participants went through a series of working sessions, group work exercises and workshops, where we ranged from communication and listening skills, to improvement of attitude.

Strong interpersonal skills are a prerequisite for many positions in an organization, so considering their importance they will be an introduction to business practical skills.

These are skills needed by the planned profile of participants in order to open the door for new business ventures in the field of sport in the succeeding phases of the project.

The next activity Educational meeting – entrepreneurial skills will happen on the lake Dojran, North Macedonia, in mid-September 2020.

Образовање у области предузетништва не може да стане

Иако је било много кашњења, отказивања или преласка на активности путем интернета, ми смо искористили „временски прозор“ који се отворио, па од 3. до 7. августа 2020. у Врњачкој бањи у Србији организовали без проблема едукативни састанак са темом: међуљудске вештине.

15 учесника и учесница прошло је кроз низ радних сесија, групних вежби и радионица, где смо учили вештине комуникације и слушања, до побољшања става.

Снажне међуљудске вештине су предуслов за многе позиције у организацији, па је с обзиром на њихов значај ово увод у пословне практичне вештине.

Ово су вештине потребне планираним профилима учесника како би се отворила врата за нове пословне подухвате у области спорта у наредним фазама пројекта.

Следећа активност Едукативни састанак – предузетничке вештине догодиће се на језеру Дојран, Северна Македонија, средином септембра 2020. године.

Pin It on Pinterest