+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Mentors of style are everywhere. And that relationship doesn’t have to be at all formal. Mentors can be met in a bakery, on the street, by occasion, inside and outside.

Most probably they immediately motivate us, have influence onto our senses, thoughts, emotions and attitudes, and provide call for action. In the world where we cannot (or due to the technological development) do not have to actually meet these fine people – we can securely rely on their virtual role as so called influencers online. They carry the message we have hunger for and following them we can trustworthily satisfy it.

These three of a kind vastly shaped the vision, definition and stream of Tight-Knit – Best-seller’s programme that promotes entrepreneurship and positive development through production and adaptation of clothing.

Marijana Cigic @blusansajn

Marijana’s autumn-colored implications and combination of sharp and round shapes induces our visual longitude that leads towards the conclusion that we, in the extended moment, were indulged in the simplicity of her pieces. Her work is biased towards slim, precise and smart classics with surprisingly new schedule of textile elements.

Riddle to herself, puzzle to the others. Good girl from the hood, tough on nerves, calm on lattes. If anything appears to be scissors, pens, crayons, fabric or wood – be sure she’ll use and alter these into the instruments of sheer creation, often soaked in wandering melancholy.

In 2017, during the 17th competition realized by Portanova Fashion Incubator, she affirmed her Chorba collection as the winning one on regional level that brought her the title of the best young fashion designer of the season.  All worth congratulations and earned success!

As the professional Instagrammer she provides doses of her genial expression inspired by the firm educational background created on the Academy of fine arts in Mostar (Bosnia i Herzegovina) and Callegari – school of fashion and design in Split (Croatia).

Undoubtedly her work has an imprint of her unselfish cheerfulness, independent personality and tenderness to look forward to…

Vladica Culic @vladicaculic

Based and raised in Sweden, radiates with excentrism using the body as the canvas and flesh as the raw food for her art. Strongly infused by Balkanisms in all their forms, Vladica combines her witiness and originality through creation of paintings, various artefacts and clothes. She prefers rough stuff: strong colors and contrasts, gender fluid expressions, blood, obessions and creation through pain.

She is temptingly shocking, hard to miss and hard to see through. She stands at the point where positive vibrations, intelligence and dark disgust crash together.

On the other hand, she welcomes almost every creature with warm interest, clarity in gaze, positive attitude towards life and creation. Adorable.

After numerous exhibitions in Swedish city of Malmo, performance done in cooperation with Matrijaršija from Belgrade and one exhibition in Ostavinska galerija in November 2017, she was invited to present her work during Merlinka festival – annually held in Belgrade, due to happen from 7th to 13th of December 2017 in Belgrade Youth Center.

Svetislav Petrović – Jiffara

They say that family to a large extent infuences our choices. Perheps it influences what we choose to wear day by day, too!

Raised in the conservative area in the south of Serbia by entrepreneurial parents, more than he liked football – he liked fabric, influenced by a mother that was a local tailor. Early enough he built his image according to the conviction that style is the message and a man – medium. Better the style – higher regard.

After being in and out of business in clothing trade and becoming a pensioner – he immediately bought one solid seweing mashine. Passion for threads and strings never stops, as well as dressing up.

Cover Photo: Aleksandar Selak

Tamara Petrovic

Три инфлуенсера од којих вреди украсти мало стила

Ментори стила су свуда. А тај однос не мора бити уопште формалан. Ментори се могу срести у пекари, на улици, повремено, напољу и унутра. Вероватно нас одмах мотивишу, утичу на наша чула, мисли, емоције и ставове, и пружају позив на акцију. У свету у којем не можемо (или због технолошког развоја) не морамо лично упознати те фине људе – сигурно можемо да се ослонимо на њихову виртуелну улогу као тзв. инфлуенсера онлајн. Они носе поруке којих смо гладни и пратећи их можемо ту глад с поверењем задовољити.

Ових троје из те врсте су у великој мери обликовали визију, дефиницију и ток Бестселеровог програма Тајт-Нит који промовише предузетништво и позитиван развој кроз производњу и адаптацију одеће.

Маријана Цигић @blusansajn

Маријанине импликације јесењих боја и комбинација оштрих и заобљених облика подстичу нашу визуелну анализу која води до закључка да смо у продуженом тренутку били сасвим препуштени једноставности њеног дела. Њен рад је нагнут ка тананим, прецизним и смарт класикама са изненађујућим новим распоредом текстилних елемената.

Загонетка себи, слагалица другима. Добра девојка из комшилука, тешка на живцима, лака на latte-има. Ако се нешто учини да су маказе, оловке, боје, тканина или дрво – будите уверени да ће их искористити и претворити у инструменте чистог стварања, често натопљене лутањем кроз меланхолију.

2017. године, током 17. такмичења Portanova Fashion Incubator-а, афирмисала је своју колекцију Chorba као победничку на регионалном нивоу која јој је донела титулу најбоље младе модне дизајнерке сезоне. Завређује све честитке за њен успех!

Као професионална инстаграмерка пружа нам дневне дозе њеног генијалног израза инспирисаног образовањем насталим на Академији ликовних умјетности у Мостару (Босна и Херцеговина) и Callegari – школи модe и дизајна у Сплиту (Хрватска).

Несумњиво je да њен рад оставља отисак њене несебичнe радости, независне личности и благости којој се унапред треба радовати…

Владица Чулић @vladicaculic

Одрасла и базирана у Шведској, зрачи ексцентризмом користећи тело као платно и месо као сирову храну за своју уметност. Владица, са бројним чврсто интернализованим балканизмима у свим својим облицима, комбинује њену мудрост и оригиналност кроз стварање слика, разних предмета и одеће. Она воли грубе ствари: јаке боје и контрасте, изразе родне флуидности, крв, опсесије и стварање кроз бол.

Она је упечатљива, шокантна, тешко је пропустити да је уочите. Она наступа са тачке на којој су позитивне вибрације, интелигенција и мрачне гнусобе спојене у једно.

С друге стране, она поздравља скоро свако биће са топлим интересовањем, јасношћу у погледу, позитивним односом према животу и стварању. Дивно!

После бројних изложби у шведском граду Малмеу, перформанса урађеног у сарадњи са Матријаршијом из Београда и једне изложбе у Оставинској галерији у новембру 2017. године, позвана је да представи свој рад током Мерлинка фестивала (7-13.12.2017, Дом омладине) – одржаваног сваке године у Београду.

Светислав Петровић – Џифара

Кажу да породица у великој мери утиче на наше изборе. Вероватно утиче и на то шта ћемо да изаберемо да облачимо из дана у дан!

Одрастао у конзервативној средини на југу Србије, одгајен од стране предузетнички настројених родитеља, више него што је волео фудбал – волeо је тканину, под утицајем мајке која је била локална шнајдерка. Рано је стекао  уверење да је стил порука, а човек – медијум. Што бољи стил – то је веће поштовање.

Након улазак-излазак фаза у послу трговине одећом и након што је постао пензионер – одмах је купио машину за шивење. Страст за нитима и концима никад не престаје, као и за бригом за одевним комбинацијама.

Насловна фотка: Александар Селак

Тамара Петровић

Pin It on Pinterest