+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Under the DESUWOW project we were having a fruitful meeting with our colleagues and friends from the partner organizations and countries.

Despite measures against the coronavirus and other occurrences that are unfortunately happening in Europe, members of the management team of the DESUWOW project met in Belgrade. The meeting consisted of two working days during which participants had the opportunity to listen to the outstanding lecturer Milan Stevanovic – expert in Agriculture, Technology and Sustainable Development.

We also visited 3 production plants related to agriculture, which deal with different types of production.

Field visits were examples of various entrepreneurial activities and the application of modern technology.

The craft shop Ambalažerka was founded in 1996, The need for wooden fruit crates was indispensable, because of plantation development from year to year. When founding the craft shop, all the necessary work was done by family members. The original location of the company was a garage in the yard of the Nikolic family.

In 2007, the independent craft shop Ambalažerka changed its legal norm and became Ambalažerka doo.

What they produce now?

FRUIT BOXES
PATOS FOR CRATES
ELEMENTS
RAILS
PALLET
BIOMASS
www.ambalazerka.rs

During the second working day, the hosts organized a field visit to the Cold Storage Brestovik. The facilitator was Milan Savkovic, bachelor of agriculture. He encouraged participants to share experiences from their countries and presented how Serbians grow fruit.

Cold Storage Brestovik & Winery at the Faculty of Agriculture

Throughout the visit, the team members went into the cold storage and saw how machines assort the fruit in their special boxes. The operation is led by humans, but the biggest part of the work is based on technology.

Last but not least visit was the Visit to the Winery at the Faculty of Agriculture (Radmilovac). Our host was Sonja Jovic, oenologist and sommelier.

In the middle of the last century, the endowment holder Milan Vukićević left a significant part of his property to the University of Belgrade. In addition to several real estates in the center of Belgrade, the will from 1941 also gave the University a property in Vinča, named after Milan’s wife – Radmila. Thanks to this endowment, today the University of Belgrade can boast of one of the most important assets in Southeast Europe, which preserves valuable genes of agricultural species.

Under the DESUWOW project, we were releasing e-newsletters regularly. Here are the last releases:

DesuWow e-newsletter 2
DesuWow e-newsletter 3 and 4
DesuWow e-newsletter 5

Транснационални пројектни састанак у марту 2022

У оквиру DESUWOW project имали смо плодан састанак са нашим колегама и пријатељима из партнерских организација и земаља.

Упркос мерама против корона вируса и других појава које се нажалост дешавају у Европи, чланови менаџерског тима DESUWOW пројекта састали су се у Београду. Састанак је трајао два радна дана током којих су учесници имали прилику да слушају изузетног предавача Милана Стевановића – стручњака за пољопривреду, технологију и одрживи развој.

Посетили смо и 3 производна погона везана за пољопривреду, који се баве различитим врстама производње.

Посете на терену биле су примери различитих предузетничких активности и примене савремене технологије.

Занатска радња Амбалажерка основана је 1996. године. Потреба за дрвеним гајбама за воће била је неопходна, због развоја засада из године у годину. Приликом оснивања занатске радње, све потребне послове обављали су чланови породице. Првобитна локација предузећа била је гаража у дворишту породице Николић.

  1. године самостална занатска радња Амбалажерка мења законску норму и постаје Амбалажерка д.о.о.

Шта сада производе?

ГАЈБИЦЕ ЗА ВОЋЕ
ПАТОС ЗА ГАЈБЕ
ЕЛЕМЕНТИ
ШИНИЦЕ
ПЕЛЕТ
БИОМАСА
www.ambalazerka.rs

Домаћини су током другог радног дана организовали теренску посету Хладњачи Брестовик. Водитељ је био Милан Савковић. Он је подстакао учеснике да поделе искуства из својих земаља и представио како Срби узгајају воће.

Хладњача Брестовик & Винарија на Пољопривредном факултету

Током посете, чланови тима су одлазили у хладњачу и видели како машине сортирају воће у своје посебне кутије. Операцију воде људи, али највећи део посла је заснован на технологији.

Последња, али не и најмање важна посета била је посета винарији на Пољопривредном факултету (Радмиловац). Домаћин нам је била Соња Јовић, енолог и сомелијер.

Средином прошлог века, задужбинар Милан Вукићевић оставио је значајан део своје имовине Универзитету у Београду. Поред неколико некретнина у центру Београда, тестаментом из 1941. године Универзитет добија и имање у Винчи, названо по Милановој супрузи – Радмили. Захваљујући овој задужбини, Универзитет у Београду данас може да се похвали једним од најзначајнијих добара у југоисточној Европи, који чува вредне гене пољопривредних врста.

Под DESUWOW project редовно смо објављивали електронске новине. Овде су последња издања:

DesuWow e-newsletter 2
DesuWow e-newsletter 3 and 4
DesuWow e-newsletter 5

Pin It on Pinterest