+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Regarding all renewable energy sources in Serbia, which combine hydro energy, energy from biomass, wind, solar and geothermal sources, biomass has the greatest available potential, with about 61% share. The importance of biomass is especially noticeable in the agricultural sector.

In 2014, UNDP began implementing the project “Reducing Barriers to the Accelerated Development of the Biomass Market in Serbia”.

The project team contributed to the improvement in all segments of the biomass value chain, starting from the agricultural and forest biomass resource itself, through logistics, quality system and supply continuity, to security instruments and other aspects of importance for banking and competent institutions and finding and supporting investors.

They also say that global energy consumption will increase significantly, up to 40% in the next two decades. Accordingly, that is the main reason why we need special trainings for experts and direct beneficiaries on how to use biomass.

This is exactly the conclusion onto which DESUWOW project is being built, so local activities are based on the use of biomass not only in agriculture but also as a tool for general public to contribute to preservation of our resources.

The article that we prepared you can find here.

Биомаса је нови спасилац

Што се тиче свих обновљивих извора енергије у Србији, који комбинују хидро енергију, енергију из биомасе, ветар, соларне и геотермалне изворе, биомаса има највећи расположиви потенцијал са око 61% удела. Важност биомасе посебно је уочљива у пољопривредном сектору.

УНДП је 2014. године започео имплементацију пројекта „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији“.

Пројектни тим допринео је побољшању у свим сегментима ланца вредности биомасе, почевши од самог ресурса пољопривредне и шумске биомасе, преко логистике, система квалитета и континуитета снабдевања, до инструмената безбедности и других аспеката од значаја за банкарство и надлежне институције и проналажење и подршку инвеститорима.

Такође кажу да ће се глобална потрошња енергије значајно повећати, до 40% у наредне две деценије. Сходно томе, то је главни разлог зашто су нам потребне посебне обуке за стручњаке и директне кориснике о начину коришћења биомасе.

Управо је то закључак на којем се гради DESUWOW пројекат, па се локалне активности темеље на коришћењу биомасе не само у пољопривреди, већ и као средство за општу јавност да допринесе очувању наших ресурса.

Чланак који смо припремили може се наћи овде.

Pin It on Pinterest