+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Tight-knit is a new series of Best-seller’s projects that will focus on promoting of entrepreneurship mainly for young people and the promotion of socially agreed and progressive values ​​(positive development and entrepreneurship, promotion of human rights in the new key, environmental protection, promotion of healthy life-styles…) through textile processing, designing and creating item-specific wear with a message.

Tight-Knit is logically linked to other Best-seller’s projects and program for the promotion and development of entrepreneurship for the youth Bestseler and relies on them.

Tight-Knit strives to be flexible model of social enterprise by further developing, maintaining and providing resources for the purchase of tools, materials and fabrics through the sale of manufactured items, in accordance with the law and the Statute of the Association.

Initially planned product lines have the following names:

Value Wear – value promotion
ШИРОКО – promotion of entrepreneurship
Patriot – free collection that supports domestic healthy patriotism
Millenials – positive development messages for Millennials

And others.

The term “tight-knit” (adj. close-knit) is related to a group of people associated in friendship and common interests, and in the literal translation would mean a “small bond”.

#tight-knit
#тајт-нит

Тајт-Нит је нова серија пројеката удружења Бестселер, која ће се фокусирати на промоцију предузетништва углавном за младе и промоцију друштвено договорених, као и вредности у прогресији (позитиван развој и правци предузетништва, промоција људских права у новом кључу, заштите животне средине, промоција здравих стилова живота…) путем обраде текстила, дизајнирања и креирања одевних предмета са одређеном поруком.

Тајт-Нит је логички увезан са осталим пројектима и програмом за промоцију и развој предузетништва за младе удружења Бестселер и наслања се на њих.

Тајт-Нит тежи саомоодрживости и бивању модела социјалног предузећа тако што ће даље своје програме развијати, одржавати и обезбеђивати средства за куповину алата, материјала и тканине путем продаје произведених одевних предмета, у складу са законом и Статутом удружења.

Иницијално планиране линије производа имају следеће називе:

Велју Вер – промоција вредности
ШИРОКО – промоција предузетништва
Патриот – слободна колекција која подржава домаћи здрави патриотизам
Миленијалс – поруке о позитивном развоју намењене «миленијалсима»

И други.

Значење спојенице «тајт-нит» је везано за групу људи које везују заједнички интереси и интересовања, а колоквијално би значила «ситан вез».

Pin It on Pinterest