+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

By the end of 2018 through the beginning of 2019, Best-seller marked significant positive results in terms of team enlargement and project development success.

Best-seller involved 7 associates in project development that were working on 10 project proposals, out of which 3 have already been implemented from January.

These were local projects, namely “Vežbam fotografiju, čuvam životnu sredinu” i “Učim, snimam, edukujem” supported by Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za sport i omladinu, and “Zelena slika” supported by Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

In a meanwhile, Best-seller became an associated member of Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, which is a greate pleasure and honor. This will inspire greatly our future work on youth projects.

Best-seller continues cooperation with organizations from Europe and currently is involved in training courses “Creative thinking in youth work” implemented by Association WalkTogether from Bulgaria and “No violence, no bullying, no silence” implemented by Social inclusion from Greece.

Best-seller is also part of 2 long-term projects that will be realized throughout 2019 and 2020: “E+ got better – a road to successful entrepreneur” lead by Society support alliance, and ” “Young Balkans leaders – the power of shared
international knowledge and skills for successful management” lead by Institute for Politics from Bulgaria.

We are continuing to evolve and we are looking forward to the even more exciting 2019 with many new projects, some new people and fresh energies.

www.koms.rs
www.associationwalktogether.eu
www.social-inclusion.gr
www.society-support-alliance.com
Institute for politics www.iopbg.org

Квартал решења и прекретница

Крајем 2018. и од почетка 2019. године, Бестселер је забележио значајне позитивне резултате у смислу проширења тима и успеха у развоју пројеката.

Бестселер је богатији за 7 сарадника у развоју пројеката који су радили на 10 пројектних предлога, од којих су 3 већ имплементирана од јануара.

То су били локални пројекти, “Вежбам фотографију, чувам животну средину” и “Учим, снимам, едукујем” уз подршку Градске управе Града Београда – Секретаријат за спорт и омладину, и “Зелена слика” уз подршку Градске управе Града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине.

У међувремену, Бестселер је постао придружена чланица Кровне организације младих Србије – КОМС, што је велико задовољство и част. То ће у значајној мери инспирисати наш будући рад на омладинским пројектима.

Бестселер наставља сарадњу са организацијама из Европе и тренутно је укључен у тренинг курсеве “Креативно размишљање у омладинском раду” које спроводи Удружење ВокТугедр из Бугарске и “Без насиља, без булиинга, без тишине” које спроводи Социјална инклузија из Грчке.

Бестселер је такође део 2 дугорочна пројекта који ће се реализовати током 2019. и 2020. године: “Е + је постао бољи – пут до успешног предузетника”, предвођен Алијансом за подршку друштву, и “Млади лидери на Балкану – моћ заједничког међународног знања и вештина за успешно управљање ” предвођен Институтом за политику из Бугарске.

Настављамо да се развијамо и радујемо се још узбудљивијој 2019. години са многим новим пројектима, неким новим људима и свежим енергијама.

Pin It on Pinterest