+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Ministry of youth and sports of the Republic of Serbia supports another Best-seller’s project!

Project “Emankipacija – budjenje” (awakening), came as a result of continuous mixing of inspiration between Best-seller’s team and a group of young and progressive sociologists with the name “Emankipacija”.

“Our aim is to tend, slowly but surely, to systematically transform our society, through programs of pooling youth potentials and inclusion of diversity. Organized creative mechanisms aim to raise awareness among young people about the importance of fostering culture, as well as to raise young people’s awareness of their role and responsibility in this process – all for the sake of concepts and ideas that concern us all and concern our shared fairer and happier future” – as stated in the project rationale.

Contracts between CSOs, Local self-governance units and Minister Mr. Vanja Udovicic were signed during the celebration of the International Youth Day on 12th of August 2019.

Project lasts till the end of 2019 and includes 3 major activities: panel discussion “Who are we?”, production of video materials “Awakening”, and Role-modelling fest.

Еманкипација инспирише тотално буђење друштва

Министарство омладине и спорта Републике Србије је подржало још један Бестселеров пројекат!

Пројекат „Еманкипација – буђење“ је дошао као резултат континуираног мешања инспирација између Бестселеровог тима и групе младих и напредних социолога под називом „Еманкипација“.

„Циљ нам је да тенденцијски, полако али сигурно, систематски трансформишемо наше друштво, кроз програме удруживања потенцијала младих и инклузију различитости. Организованим креативним механизмима желимо да подижемо свест младим људима о важности неговања културе, као и да подижемо свест младих о њиховој улози и одговорности у овом процесу – а све то зарад концепaта и идеја које се тичу свих нас и тичу се наше заједничке праведније и срећније будућности.“ – како стоји у опису пројекта.

Уговори између организација цивилног друштва, јединица локлане самоуправе и ресорног министра – господина Вање Удовичића, су потписани током прославе Међународног дана младих, 12-ог августа 2019-те године. 

Пројекат траје до краја 2019-те и укључује 3 главне активности: трибину „Ко смо ми?“, продукцију видео материјала „Буђење“, и Рол-моделинг фест.

Pin It on Pinterest