+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Coordination meeting under the project “WEBEN – Portal of entrepreneurial education in new key” will be held in Gdansk in the hotel “DOM MUZYKA” between 03.02-07.02.2020. Participants should arrive at the hotel by 03.02. at the latest, and representatives of “Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej”, as hosts, will give them welcome note. By various exercises based on informal and non-formal methods, participants should get to know each other better. In order to be as efficient as possible in their collaboration during the upcoming days of the event. Partner organizations will present themselves and their practices in the field. Summarizing their golds, project activities and results they want to reach are main topics to be define in first days.

During coordination sessions besides presentation of composition of next activities such as: TC in Belgrade, Study visit in Aurangabad, Workshop in Vrnjacka Banja, Local workshop in each countries separately, Conference and final evaluation in Bursa. Also indicative programmes of activities will be subject of matter, but agreement of the great importance applies on WEB portal, as a main output of project.

Major target of coordination meeting’s programme raises in front of participants two big tasks, when it comes to direction of project itself. First, based on action representatives of partners are going to take in order to monitor project process and business climate, especially for small businesses on national level. In this regard, various economical and political factors for new entrepreneurs will be discussed, such as: unemployment and self-employment, small and medium enterprises, social enterprises, innovation, collaboration, hampering factors, public support, regulatory framework and reasons for starting of business and access to finance. Second, agreements of technical nature, preparations for the activities to come. The last day is left for summary, reports and preparation of coordination. Beside the working part, programme also gives space for visiting the city and its sights. Gdansk is sixth largest city in Poland, port on the Baltic sea. With very long and rich history, buildings are mostly built in traditional Gothic style, by which are inspired Long Street and Long Market, as a center of the city, with some building surviving from 12th century. Climate can be tricky when it comes to Poland but for sure it will be snowy and cold in February in Poland, by the way February is the coldest month in the year, so it is not unusual to be at least windy.

Project tends to give wider perspective to participants, not only in the field of entrepreneurial education, but on the intercultural and international levels as well. Overcoming differences, as a main tool in building nice and pleasant atmosphere for socializing but also for work, is a base of good collaboration which is essence of every relation. We are expecting that participants, besides knowledge and skills, bring with themselves good energy and mood, creativity, motivation, inspiration and tolerance.

Project Partners

 • Asocijacija Tavo Europa, Lithuania
 • Uludag Universitesi, Turkey
 • Alijansa za podršku društvu, Serbia
 • Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej, Poland
 • Social Inclusion Association, Greece
 • Disha International Foundation Trust, India
 • Cong Ty Co Phan Phat Trien Viec Lamthanh Thieu Nien Vax a Hoi, Vietnam
 • Stichting Etica da Terra, Netherlands

Координациони састанак у оквиру пројектa WEBEN – Портал предузетничког образовања у новом кључу

Координациони састанак у оквиру пројекта ,,WEBEN – Портал предузетничког образовања у новом кључу” одржава се у Гдањску у хотелу ,,DOM MUZYKA” у периоду између 03.02-07.02.2020. Учесници би требало да стигну у хотел најкасније до 03.02 где ће их дочекати представници организације ,,Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej” и упутити им добродошлицу. Помоћу различитих неформалних радионица, учесници ће се боље упознати једни са другима. Што ће им омогућити да максимално буду ефикасни у сарадњи током осталих дана догађаја. Партнери на пројекту ће представити своје организације и своје подручје рада. Сумирање пројекта и одредивање циљевева, коначног распореда, главних активности и постављање резултата које желе да постигну су теме у фокусу првих дана догађаја.

На координационој сесији поред презентовања садржаја надолазећих активности у овиру пројекта, које су: Обука, која ће се одржавати у Београду, Студијско путовање у Аурангабаду, Радионица у Врњачкој Бањи, Локалне радионе у свакој држави одвојено и Конференција и завршна евалуација у марту 2021. у Бурси. Такође ће и оквирни део програма активности бити разматран, али договор од највеће важности који се очекује је у вези са ВЕБ порталом, који је уједно и најважнији производ пројекта WEBEN.

Главна мета програма координационог састанка ставља пред учеснике два врло важна задатка, када је у питању смер самог пројекта. Први, који је базиран на деловању представника партнерских организација, онога шта ће они предузети поводом праћења пројектног процеса и пословне климе, поготово када су у питању мала предузећа, на државном нивоу. У вези са тим, расправљаће се о различитим економским и политичким факторима који утичу на нове предузетнике, као што су: незапосленост и самозапошљавање, мала и средња предузећа, социјална предузећа, иновације, сарадња, ометајући фактори, јавна подршка, регулаторни оквир и разлози за започињање пословања и приступ финансијама. Други задатак је техничке природе и односи се на припреме за надолазеће активности. Последњи дан је остављен за сумирање догађаја, извештаје и припрему за следеће догађаје. Поред радног дела програма догађаја, такође је предвиђено програмом слободно време за обилажење града и његових знаменитости. Гдањск је шести највећи град у Пољској, лука на Балтичком мору. Са веома дугом и богатом историјом, грађевине су претежно грађене у традиционалном готском стилу, којим су инспирисани Дуга улица и Дуги трг, као центар живота Гдањска, са неким грађевинама које још датирају из 12. века. Клима може да буде веома променљива, мада оно што је сигурно очекује се снег и ниске температуре у фебруару, иначе је фебруар најхладнији месец у току читаве године у Пољској, па тако и није необично да буде макар ветровито.

Пројекат тежи да пружи ширу перспективу учесницима, не само када је предузетничко образовање у питању, него и на интеркултуралним и интернационалним нивоима. Превазилажење разлика је, као главна алатка у изградњи лепе и пријатне атмосфере за дружење али исто тако и за рад, темељ за добро сарадњу која је у основи свих односа. Очекујемо да ће учесници, осим знања и вештина, понети са собом добро расположење, добро енергију, креативност, мотивацију, инспирацију и толеранцију.

Партнери на пројекту:

 • Asocijacija Tavo Europa, Литванија
 • Uludag Universitesi, Турска
 • Алијанса за подршку друштву, Србија
 • Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej, Пољска
 • Social Inclusion Association, Грчка
 • Disha International Foundation Trust, Индија
 • Cong Ty Co Phan Phat Trien Viec Lamthanh Thieu Nien Vax a Hoi, Вијетнам
 • Stichting Etica da Terra, Холандија

Pin It on Pinterest