+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs
The coronavirus (COVID-19) pandemic has caused a stir around the world. We still can’t see all the consequences of the virus, but we can see that they affect all aspects of our lives, including sports and physical activity. In most countries where there are infected people, measures of social and physical distance are in force, as well as a ban on mass gatherings. Further spread of the virus is also prevented by canceling sports events. The COVID-19 virus has stopped sports competitions and training of athletes around the planet. For the first time, the Olympic and Paralympic Games were postponed, as well as numerous major championships and tournaments. In the first attack of the coronavirus, the athletes tried to maintain their shape in specific home conditions. However, after the first wave, more and more professional athletes are returning to the fields, but this time without an audience.

Not only are professional athletes at risk of losing professional sponsors and jobs, but many other related service activities in close correlations to leagues and sporting events such as travel, tourism, transportation, infrastructure, catering, etc.
The cancellation of games, in addition to economic ones, also has its social consequences. Since sport has long been considered a valuable tool for fostering communication between communities and generations, as well as means of creating learning opportunities and inclusion for often marginalized and at-risk populations, the cancellation of games has also contributed to the collapse of social cohesion.

Not only professional athletes are affected, but also recreational athletes. The closure of courts, stadiums, swimming pools, fitness studios and parks has meant that individuals and groups are less physically active outside their homes, have a disturbed sleep cycle and spend more time near the screens. All this can contribute to the deterioration of physical and mental health. However, it is possible to exercise at home in a small space and without equipment. For those whose home life can involve long periods of sitting, there may be options to be more active during the day, for example by stretching, doing housework, climbing stairs or dancing to music. In addition, particularly for those who have internet access, there are many free resources on how to stay active during the pandemic. The global community has adapted rapidly by creating online content tailored to different people; from free tutorials on social media, to stretching, meditation, yoga and dance classes in which the whole family can participate.

The closure of education institutions around the world due to COVID-19 has also impacted the sports education sector, which is comprised of a broad range of stakeholders, including national ministries and local authorities, public and private education institutions, sports organizations and athletes, NGOs, teachers, scholars and coaches, parents and, first and foremost: mostly young learners. While this community has been severely impacted by the current crisis, it can also be a key contributor to solutions to contain and overcome it, as well as in promoting rights and values in times of social distancing.

In the future we are going to face many challenges and problems that we must solve, which concern the safety of sporting events at all levels. Doing sports, we deal with our own physical and mental health. But we must not forget to remain responsible to others as well.

Tamara Petrović

Спорт у време вируса КОВИД-19

Пандемија изазвана коронавирусом (КОВИД-19) направила је пометњу широм света. Још увек не можемо сагледати све последице вируса, али можемо уочити да се оне одражавају на све области наших живота, укључујући и спорт и физичку активност. У већини земаља у којима има заражених, на снази су мере социјалне и физичке дистанце, као и забрана масовних окупљања. Даље ширење вируса се спречава и отказивањем спортских догађаја. Вирус КOВИД-19 зауставио је спортска такмичења и тренинге спортиста широм планете. Први пут одложене су Олимпијске и Параолимпијске игре, као и бројни велики шампионати и турнири. У првом удару корона вируса спортисти су сами у специфичним кућним условима покушавали да одрже форму. Међутим, након првог таласа, све више професионалних спортиста се враћа на терене, но овог пута без публике.

Нису само професионални спортисти суочени са ризиком од губитка професионалних спонзора и посла, већ су у опасности од губитка посла и многе друге сродне и услужне делатности које су повезане са лигама и спортским догађајима који укључују путовања, туризам, превоз, инфраструктуру, угиоститељство, итд.

Отказивање игара, поред економских, има и своје друштвене последице. Будући да се спорт дуго сматра вредним алатом за неговање комуникације између заједница и генерација, као и средством за стварање могућности учења и инклузије често маргинализованих и ризичних популација, отказивање игара је допринело и урушавању социјалне кохезије.

Нису погођени само професионални спортисти, већ и рекреативци. Затварање терена, стадиона, базена, фитнес студија и паркова, утицало је на то да су појединци и групе мање физички активни ван својих домова, имају нарушен циклус спавања као и на то да проводе више времена крај екрана. Све ово може допринети нарушавању физичког и психичког здравља. Међутим, могуће је вежбати и код куће у малом простору и без опреме. За оне чији кућни живот може укључивати дуготрајно седење, можда постоје могућности да током дана буду активнији, на пример растезањем, обављањем кућних послова, пењањем степеницама или плесањем уз музику. Поред тога, посебно за оне који имају приступ интернету, постоји много бесплатних ресурса о томе како остати активан током пандемије. Глобална заједница се брзо прилагодила креирањем интернет садржаја прилагођених различитим људима; од бесплатних туторијала на друштвеним медијима, до истезања, медитације, јоге и плесних часова у којима може учествовати читава породица.

Затварање образовних институција широм света због вируса КОВИД-19 утицало је и на сектор спортског образовања, који се састоји од широког спектра заинтересованих страна, укључујући национална министарства и локалне власти, јавне и приватне образовне институције, спортске организације и спортисте, невладине организације, наставнике, научнике и тренере, родитеље и, пре свега, ученике – углавном младе. Иако је ова заједница снажно погођена тренутном кризом, она такође може дати кључни допринос решењима за њено савладавање и превазилажење, као и за промоцију права и вредности у доба социјалне дистанце.

У будућности, пред нама су многи изазови и проблеми које морамо решити, а који се тичу сигурности спортских догађаја на свим нивоима. Бавећи се спортом, бавимо се сопственим физичким и менталним здрављем. Но, не смемо заборавити да останемо одговорни и према другима.

Тамара Петровић

Pin It on Pinterest