+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Phone, wallet, keys… I forgot something…” – if they had told us only five months ago that we would have to wear masks absolutely everywhere and constantly, then it would have sounded like a script for a science fiction movie. However, not only is it not a movie, but this is now the reality we live in, and it will certainly be like that for a long time to come. Through unjustified resistance to them to immature ridicule, today masks are a complete musthave on the streets, moreover, those who do not wear them are the subject of condemnation. So, on average, it took about three months for people to adapt and get used to the new living conditions – they finally got into the habit of wearing masks, although there were many of them who persistently refused that kind of responsibility.

A difficult period is behind us, in every sense, the consequences that have already befallen us are unbearable for many, this is a period in which many of us are trying to see the damage caused by the pandemic, which is reflected in  psychological, health and most of all economic consequences – and how some economic experts predict a bad economic situation that will peak in the fall. Therefore, smile, the worst is yet to come, if we believe these experts, we have not seen anything from the crisis yet. On the other hand, unemployment is skyrocketing everywhere in the world, as the BBC reports in the US, unemployment jumped by 7% in June 2020, and other countries are not in a better situation either. To make matters worse, these percentages are just the beginning of the economic abyss by the end of the year that many predict.

How much is a good business, life, education or any kind of plan worth today? Or if we are completely skeptical – does it have value at all? If the lesson of this pandemic was to teach us that a plan is worthless and that “as we can see, you can plan whatever, it doesn’t have to happen,” then we disagree. Unforeseen things always happen, so all we’ve learned is that not only should we have a plan B, but maybe a plan C or D. As masks have become a mandatory part of outfits, it also seems to us that one of the possible scenarios in the field of business is a complete transition to online business and the growth of self-employed people – entrepreneurs of the new age. So all you have to do is grab your PC or cell phone and do your own job, as things stand IT is a new office for both farmers and developers in the distant future.

Tamara Petrović

MUST-HAVE ЈЕСЕН/ЗИМА 2020/2021

,,Телефон, новчаник, кључеви… нешто сам заборавила…“ – да су нам само пре пет месеци рекли да ћемо маске морати да носимо апсолутно свугде и стално, тада би то звучало као сценарио за научно фантастични филм. Међутим не само што није филм, већ је ово сада реалност коју живимо и тако ће и бити сигурно још неко дуже време. Преко неоправданог отпора према њима до исмевања, данас су маске потпуни must-have на улицама, шта више они који их не носе су предмет осуде. Дакле у просеку је било потребно око три месеца да се људи адаптирају и навикну на нове услове живота – коначно стекну навику да носе маске иако је било доста њих који су упорно одбијали такву врсту одговорности.

Тежак период је иза нас, у сваком смислу, последице које су нас већ сада дочекале су за многе неподношњиве, ово је период у којем многи од нас покушавају да сагледају штету коју им је донела пандемија од психичких, здравствених и понајвише еконосмих последица – а како неки економски стручњаци најављују лоша економска ситуација ће доживети свој врхунац на јесен. Према томе насмејте се најгоре тек долази, ако је веровати овим стручњацима још ми ништа од кризе нисмо видели. Са друге стране незапосленост вртоглаво расте свуда у свету, како BBC преноси у САД-у је незапосленост у јуну 2020. скочила за 7%, ни друге земље нису у бољој ситуацији. Да ствар буде још гора ови проценти су тек почетак економског амбиса до краја године који многи предвиђају.

Колико данас вреди један добар план пословања, живота, образовања или било чега? Или ако смо потпуно скептични – да ли уопште вреди? Ако је лекција ове пандемије била да нас научи да је план безвредан и да ,,као што видимо можеш да испланираш шта год, не мора да се оствари“ – онда се ми не слажемо. Непредвиђене ствари се увек дешавају, тако да све што смо ми научили јесте да не само да треба да имамо план Б, већ можда и план Ц или Д. Како су маске постале обавезан део аутфита, исто тако нам се чини као један од могугућих сценарија у сфери бизниса потпуни прелазак на online пословање и пораст самозапослених људи – предузетника новог доба. Према томе све што треба да урадите јесте да зграбите своје лаптопове или мобилне телефоне и направите себи посао, како ствари стоје информационе технологије су нове канцеларије како за пољопривреднике тако и за програмере у даљој будућности.

Тамара Петровић

Pin It on Pinterest