+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

School is no longer the same as it used to be: a gloomy building in which you spend half of your life at a daily level, with a mandatory first-of-nineth blow during Serbian language class, where you ritually describe the autumn in your environment, trying to figure out how the leaves are very differently yellow then the last year.

Luckily, neither school authorities are as they used to be (with all due respect and adoration), being interchangeable, from time to time, with a phenomenon called “one-click”. And this is good news for all pupils of all ages and teachers at all levels, because European trends teach us (this time surely right): “All individuals can learn anytime, anywhere, with the support of anyone, using any device. ”

This points to the fact that knowledge is no longer acquired only at school, but also outside of it, through non-formal education programmes designed and implemented by civil society organizations, private schools for everything and everything, as well as institutions of various profiles involved in the implementation of life-long learning programmes. All of this is supported by knowledge bases that exist on the Internet, webinars, online courses, educational and informative speeches … Books have found their way to Kindle, and those “old”, “ordinary” to the beach and cafeterias. We will not neglect educational component of the classical television, which such education is good for.

Because of that school programmes that last 8, 12, 16 or more years make us sick due to the “risk factors” you face if you drop-out, with the causal consequences of “if-then” and fatalistic threats of the type “if you do not go to school, you will end up like … “. With a great deal of truth reinforced by collective experiences, there is still a good dose of freedom of choice. Education, after all, is a matter of decision. Especially when it comes to gaining knowledge outside of a regular school or university programmes. Variants in the offer can meet as many different tastes and needs for knowledge.

1. And, since we have the freedom to choose, the reason to make a decision this autumn to learn something new is the attitude: KNOWLEDGE IS FASHIONABLE. It may sound too shabby but the scope of our knowledge determines the level of our satisfaction with ourselves as well as the level of reconciliation with the environment. Knowledge rejoices in knowledge, so internalized information and attitudes determine who we are drinking coffee with, what kind of conversations we are leading, who we are working with. Knowledge blocks environmental toxicity.

2. KNOWLEDGE SELLS. It can easily happen that just today we learn something that tomorrow, if we are skilled traders, or a little later, if we are to master our profession, will bring real profits. “The more you know – the more you are worth” can, with synonymous modification, mean “The more you know – the more you cost”. And we can also be classical: the more sound academic title you have – the higher your payroll coefficient. The difference is only in the temperament of the carriers.

3. LEARNING IS THE EXCUSE FOR SHOPPING. For example, YouTube offers the option to watch videos using VR equipment. It’s a brand new experience. So why not spend some cash onto it and choose something educational, in full HD format and absorb knowledge tailored to technological progress.

I think we will very rarely say: “I’m sorry to have learnt this.” So: just go ahead.

Tamra Petrović

3 разлога да се кажемо “ДА!” новој школској години

Школа више није као што је некад била: суморна зграда у којој проводиш пола живота на дневном нивоу, уз обавезни првосептембарски ударац на часу српског где ритуално описујеш јесен у твом крају трудећи се да измислиш како лишће баш те године другачије жути.

Срећом, ни школски ауторитети нису као што су некада били (уз сво дужно поштовање и клањање, три пута) бивајући замењиви, с времена на време, феноменом који се зове “на један клик”. И то је добра вест и за ђаке свих узраста и учитеље свих нивоа, јер како нас европски трендови уче (овог пута сигурно и исправно): “све индивидуе могу учити у било које доба, било где, уз помоћ било кога, користећи било коју справу. ”

То указује на чињеницу да се знање више не стиче само у школи, него и ван ње, кроз програме неформалног образовања које креирају и спроводе организације цивилног друштва, програми приватних школа за све и свашта, као и институције различитих профила које се баве спровођењем програма целоживотног учења. Све је потпомогнуто базама знања које постоје на Интернету, вебинарима, онлајн курсевима, едукативним и информативним говорима … Књиге су нашле свој пут до Киндла, а и оне “старе”, “обичне” до плажа и кафетерија. Нећемо занемарити ни образовну компоненту и класичне телевизије, коме таква школа прија.

Због тог школског програма који траје 8, 12, 16 или више година проради мучнина јер се провлачи подразумевајући фактор и жица морања класичног школовања, уз узрочно-последичне представе “ако-онда” и фаталистичких претњи типа “ако не учиш школе, завршићеш као … “. Уз велику дозу истине поткрепљене колективним искуствима, ипак постоји добра доза слободе у избору. Образовање је, уосталом, питање одлуке. Нарочито када се ради о посезању за знањем ван редовног школског или универзитетског програма. Варијанти у понуди има колико и различитих укуса и потреба за знањем.

1. И, пошто имамо слободу да бирамо, разлог да ове јесени донесемо одлуку да научимо нешто ново је став: ЗНАЊЕ ЈЕ У МОДИ. Када се изговори звучи отрцано, али обруч нашег знања одређује ниво нашег задовљства собом, као и ниво помирења са околином. Знање се знању радује, па тако интернализоване информације и ставови одређују са ким пијемо кафу, какве разговоре водимо, са ким радимо. Знање блокира токсичност у окружењу.

2. ЗНАЊЕ ПРОДАЈЕ. Може се лако десити да баш данас научимо нешто што нам сутра, ако смо вешти трејдери, или мало касније, ако бисмо да мастерирамо струку, донесе реалну зараду. “Што више знаш – више вредиш” може уз синонимску модификацију да значи и “Што више знаш – више кошташ”. А можемо и класицистички: што звучнију академску титулу имаш – већи ти је коефицијент за обрачун плате. Разлика је само у темпераменту носиоца.

3. УЧЕЊЕ ЈЕ ИЗГОВОР ЗА ШОПИНГ. На пример, Youtube нуди могућност гледања видео снимака помоћу VR наочара. То је потпуно нови експиријенс. Па зашто не бисмо потрошили мало кеша да их купимо, одаберемо нешто едукативно, у full HD формату и упијамо знање прилагођено технолошком напретку.

Мислим да ћемо врло ретко рећи: ”Жао ми је што знам то.” Дакле: само напред.

Tamra Petrović

Pin It on Pinterest