+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

FREE project started its 36 months journey

“Female refugees for entrepreneurship and employability” – FREE project has as main objective to promote entrepreneurship among young women in the European Union (EU), recognizing the significant benefits of investing in women’s economic empowerment by focusing on fostering entrepreneurship among young women, addressing the gender gap in entrepreneurship and thereby contributing to a more balanced and diverse business ecosystem that drives economic growth and innovation.

The project draws its frame considering one of the priorities in the cooperation between the EU and the Eastern partnership as support and empower young generation, especially in terms of developing their skills and promoting employment with collaboration of six partners from Armenia, Cyprus, Moldova, Italy, Ukraine, and Serbia. Its specific objectives include conducting research on existing initiatives for empowering inclusion, active participation, and entrepreneurial skills among women refugees, providing inclusive English courses, job shadowing activities, online international youth exchange experiences, and local workshops on entrepreneurship to boost employability among the beneficiaries. Through non-formal education activities, such as English courses, a Massive Open Online Course (MOOC), and entrepreneurship workshops, the project seeks to enhance the digital and soft skillsof displaced women, promote entrepreneur and soft skills, and encourage intercultural dialogue and the practice of foreign languages.

Project partners:

 • Network for European Citizenship and Identity Cyprus (coordinator)
 • BEST SELLER Serbia
 • L ORMA SSD ARL Italy
 • INSTITUTUL DE INSTRUIRE IN DEZVOLTARE MILLENIUM Moldova (Republic of)
 • Information and Education Development Network Armenia
 • Prostir Molodi Ukraine

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

ФРИ пројекат започео своје 36-омесечно путовање

„Жене избеглице за предузетништво и запошљивост“ – пројекат ФРИ има за главни циљ да промовише предузетништво међу младим женама у Европској унији (ЕУ), препознајући значајне предности улагања у економско оснаживање жена фокусирањем на подстицање предузетништва међу младим женама, осврћући се на родне разлике у предузетништву и на тај начин доприносећи уравнотеженијем и разноврснијем пословном екосистему који покреће економски раст и иновације.

Пројекат прави свој оквир узимајући у обзир један од приоритета у сарадњи између ЕУ и замаља Источног партнерства као подршку и оснаживање младе генерације, посебно у смислу развоја њихових вештина и промовисања запошљавања уз сарадњу шест партнера из Јерменије, Кипра, Молдавије, Италије, Украјине и Србије. Његови специфични циљеви укључују спровођење истраживања о постојећим иницијативама за оснаживање инклузије, активног учешћа и предузетничких вештина међу женама избеглицама, обезбеђивање инклузивних курсева енглеског језика, активности праћења рада, онлајн међународну размену искустава младих и локалне радионице о предузетништву како би се повећала запошљивост међу корисницима. Кроз активности неформалног образовања, као што су курсеви енглеског језика, масовни отворени онлајн курс (МУК) и предузетничке радионице, пројекат настоји да унапреди дигиталне и ”меке” вештине расељених жена, промовише предузетништво и вештине и подстакне међукултурални дијалог и вежбање страних језика.

Пројектни партнери:

 • Network for European Citizenship and Identity Cyprus (coordinator)
 • BEST SELLER Serbia
 • L ORMA SSD ARL Italy
 • INSTITUTUL DE INSTRUIRE IN DEZVOLTARE MILLENIUM Moldova (Republic of)
 • Information and Education Development Network Armenia
 • Prostir Molodi Ukraine

Кофинансирано од стране Еразмус+ програма Европске уније.

Pin It on Pinterest